Strona główna » Regulamin

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego
SKLEP SPECJALISTYCZNY "MARCUS-GRAF"
www.sklep-militarny.com.pl


(obowiązuje od dnia 27.08.2019 r.)


Postanowienia wstępne
 
1. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Regulamin określa warunki i zasady świadczenia usług handlowych  za pośrednictwem sklepu internetowego SKLEP SPECJALISTYCZNY „MARCUS-
GRAF”, zgodnie z treścią Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
2. Ilekroć poniższe pojęcia zostaną użyte w niniejszym Regulaminie w formie zapisu wielką literą, powinno im być nadane znacznie wskazane w poniższych definicjach:
- Adres Poczty Elektronicznej oznacza wskazany podczas rejestracji w Systemie Informatycznym adres poczty elektronicznej Kupującego
- Sklep Internetowy oznacza sklep internetowy Sprzedawcy, dostępny pod adresem internetowym www.sklep-militarny.com.pl
- Sprzedawca oznacza właściciela sklepu internetowego: P.W. „Marcus-Graf" - Marek Dworzyński, działającego na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 284033, NIP 526-001-63-48, VAT / EU PL5260016348, Regon 012062629
- Kupujący oznacza osobę lub podmiot, który zarejestrował się w Sklepie Internetowym i zakupuje od Sprzedawcy towar / usługę zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu
- Partner oznacza osobę fizyczną lub prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawarła umowę ze Sprzedawcą na udostępnianie własnych materiałów reklamowych i informacyjnych Kupującym zarejestrowanym w Sklepie Internetowym
- Usługa oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Kupującego za pośrednictwem Sklepu Internetowego na zasadach i warunkach określonych w niniejszym Regulaminie
3. Niniejszy Regulamin zostaje udostępniony Kupującym w formie elektronicznej na stronie internetowej www.sklep-militarny.com.pl w zakładce Regulamin. Na żądanie Kupującego Sprzedawca sklepu prześle Kupującemu kopię Regulaminu na podany w czasie rejestracji lub inaczej wskazany przez Kupującego Adres Poczty Elektronicznej
4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego oznacza akceptację niniejszego Regulaminu oraz zasad dostaw, gwarancji, reklamacji i odstąpień od umowy zakupu. Regulamin jest integralną częścią umowy zawieranej między Sprzedawcą a Kupującym w chwili złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym. Poprzez złożenie i potwierdzenie zamówienia Kupujący automatycznie akceptuje treść niniejszego Regulaminu.
5. Kupujący, dokonując zakupu w Sklepie Internetowym, oświadcza, że znane są mu przepisy celne i prawne kraju, do którego zleca dostawę zamówienia. Kupujący oświadcza, że ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność karno-skarbową i w przypadku zatrzymania przesyłki nie będzie dochodził od Sprzedającego odszkodowania z tego tytułu
6. Wszystkie ceny są cenami w złotych polskich / Euro i i przy kwocie brutto zawierają podatek VAT
7. Płatności za zakupione towary można dokonać:
    - gotówką przy odbiorze zamówienia u przedstawiciela operatora pocztowego lub firmy kurierskiej
    - przez wpłatę na konto bankowego Sprzedawcy przed wysłaniem zamówionego towaru
    - gotówką przy odbiorze osobistym
    - kartą kredytową / płatniczą w systemach płatniczych w trakcie składania zamówienia
8. Z zastrzeżeniem szkody wyrządzonej umyślnie, Kupujący ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za wszelkie skutki oraz szkody powstałe po stronie Sprzedawcy, Kupującego lub innej osoby, związane lub wynikające z następujących zdarzeń:
    - naruszenia przez Kupującego jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu
    - udostępnienia loginu lub / i hasła do Sklepu Internetowego podmiotom do tego nieuprawionym
    - niewłaściwego korzystania przez Kupującego ze Sklepu Internetowego, w szczególności korzystania z niego w sposób sprzeczny z jego przeznaczeniem oraz funkcjonalnością
    - nieznajomością przez Kupującego przepisów prawa lub wykorzystania przez Kupującego zakupionego towaru do działalności sprzecznej z prawem lub dobrymi obyczajami
9. Wszystkie produkty i ich nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi
    znakami towarowymi ich właścicieli
10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania, bez uprzedzenia, ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach Sklepu Internetowego
11. Sprzedawca jest uprawiony do wprowadzenia zmian w postanowieniach Regulaminu w każdym czasie i zależnie od własnej decyzji. W szczególności, Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w przypadku:
      - konieczności dostosowania Regulaminu do przepisów bezwzględnie obowiązujących lub do zmian przepisów prawa mających wpływ na treść Regulaminu
      - konieczności dostosowania Regulaminu do zalecenia, interpretacji, orzeczenia, postanowienia lub decyzji organu władzy publicznej lub orzeczenia sądowego, mającego
        wpływ na treść Regulaminu
      - rozbudowy lub zmiany funkcjonalności Sklepu Internetowego
      - wprowadzenia nowych usług, zmiany zakresu lub charakteru usług
      - zmiany warunków technicznych świadczenia usług
      - zmiany zakresu działalności Sprzedawcy
12. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty sklepu, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzenia w nich zmian. Wszelkie zmiany, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, nie będą odnosiły skutku w stosunku do Kupujących, którzy skorzystali z oferty sklepu lub wzięli udział w akcji promocyjnej przed wejściem w życie zmian, chyba że w sposób wyraźny wyrażą zgodę na zmianę
13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronach Sklepu Internetowego pod adresem www.sklep-militarny.com.pl, w zakładce Regulamin. O każdej zmianie Regulaminu zarejestrowani Kupujący zostaną powiadomieni drogą e-mailową. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia
14. Sprzedający oświadcza, że produkty sprzedawane za pośrednictwem Sklepu Internetowego są fabrycznie nowe (o ile nie wskazano inaczej w opisie produktu) i objęte gwarancją Sprzedawcy / Producenta / Dystrybutora
15. Podane na stronach Sklepu Internetowego stany ilościowe produktów mogą się różnić od rzeczywistych - wprowadzone ilości pozwalają na płynną pracę Sklepu Internetowego.Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby produkty widoczne w ofercie Sklepu Internetowego pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi Sprzedającego. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem Kupujący zostanie o tym poinformowany. Do Kupującego będzie należała decyzja, co do sposobu realizacji zamówienia, tj. częściowej jego realizacji, wydłużenia czasu oczekiwania czy anulowania całości zamówienia
16. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną
17. Zapisanie się Kupującego do listy Newslettera oznacza wyrażenie zgody na otrzymywanie od Sprzedającego i Podmiotów z nim współpracujących materiałów reklamowych i ofert handlowych. Informacje dotyczące spraw technicznych i działalności Sprzedającego (zamknięcie sklepu, zmiana treści regulaminu, itp.) wysyłane są obligatoryjnie do wszystkich zarejestrowanych w Sklepie Internetowym Kupujących
18. Sprzedawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Marcus-Graf" - Marek Dworzyński, działające na podstawie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy pod nr 284033, NIP 526-001-63-48, VAT / EU PL5260016348, Regon 012062629, kod NCAGE: 3090H
19. Baza danych osobowych Klientów zgłoszona do GIODO w dniu 24.03.2013 r., nr zgłoszenia 4821/2013
 
Zamówienie
 
1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, zakupu w drodze internetowej m.in. materiałów pirotechnicznych, broni pneumatycznej, hukowej oraz gazów obronnych dokonywać mogą wyłącznie osoby pełnoletnie. W celu weryfikacji prosimy o podanie, przy rejestracji konta, datę urodzenia osoby rejestrującej się w Sklepie Internetowym. Państwa dane zostaną wykorzystane wyłącznie do weryfikacji osoby Kupującej i nie zostaną wykorzystane w innym celu. W przypadku kiedy dane nie zostaną podane przez Kupującego lub ich treść budzi wątpliwości co do ich prawdziwości, zamówienie zostanie anulowane. W związku z brakiem możliwości telefonicznej weryfikacji wieku Kupującego podczas dokonywania zakupów internetowych, Kupujący zgadza się na sprawdzenie jego wieku podczas dostarczania towaru przez firmę doręczającą 
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do potwierdzenia telefonicznego dowolnego zamówienia
3. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany w formularzu zamówień
4. Po zalogowaniu się do systemu sklepowego Kupujący ma możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji jest jego zamówienie
5. Z chwilą dokonania zakupu Kupujący otrzyma od Sprzedającego, na Adres Poczty Elektronicznej, kopię złożonego zamówienia
6. Czas realizacji zamówienia wynosi do 10 dni roboczych po dniu złożenia zamówienia (nie dotyczy towarów o statusie „niedostępny”, „na zamówienie”, „informacja telefoniczna”). W uzasadnionych przypadkach Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 14 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sprzedawca zobowiązuje się poinformować Kupującego, a Kupujący ma prawo potwierdzić aktualność zamówienia lub je anulować
7. Zamówione towary dostarczamy za pośrednictwem wybranych operatorów pocztowych i firm kurierskich 
8. Płatności za zakupione towary można dokonać: przy odbiorze zamówionych towarów u kuriera, przez wpłatę na konto przed wysłaniem zamówionego towaru, gotówką przy odbiorze osobistym, kartą kredytową / płatniczą w systemach płatniczych
9. Domyślnym dokumentem księgowym, który otrzymuje Kupujący wraz z zamówieniem jest paragon fiskalny. W celu otrzymania faktury VAT należy w trakcie składania zamówienia zaznaczyć odpowiednią opcję i podać niezbędne dane.
10. Zamówienia z opcją "przedpłata na konto" realizowane są po zaksięgowaniu wpłaty na nasze konto.
11. Koszty przesyłki pokrywane są przez Kupującego
12. Formularz zamówienia wysłanego do Kupującego może być usunięty z historii konta Kupującego w terminie od 7 dni od dnia wysłania zamówienia
13. Formularz zamówienia anulowanego (brak wpłaty, błędne dane Kupującego, itp.) jest usuwany z historii konta Kupującego natychmiast po jego anulacji
14. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do usunięcia konta Kupującego (ze wszystkimi danymi kontaktowymi i historią transakcji) w sytuacji kiedy:
       - Kupujący zgłosi prośbę o usunięcie swojego konta
       - Kupujący przez dłuższy czas nie loguje się do konta lub nie dokona zakupów w okresie min. 1 roku
       - Kupujący nie odbiera zamówionych przesyłek
       - kontakt z Kupującym jest niemożliwy z powodu podania błędnych danych kontaktowych 
15. W przypadku usunięcia konta Kupującego, udzielone rabaty ulegają likwidacji
 
Dostawa zamówienia jest realizowana w dwóch wariantach:
 
1. Operator Pocztowy (tylko po indywidualnym uzgodnieniu) - przedmioty o standardowych wymiarach, paczka do 25 kg. Koszt przesyłki zależny jest od wagi paczki i miejsca (kraju) dostawy

2. Firmami kurierskimi - przedmioty o standardowych i niestandardowych wymiarach, paczki o wadze do 30 kg.
 
Koszty dostawy pokrywa Kupujący

Dostawa zamówień na terenie Polski: 20,00 zł - przesyłka krajowa do wagi 30 kg (bez pobrania),  + 6,00 zł dopłaty przy płatności Kurierowi za towar. Zamówienia z dostawą na teren Polski wysyłamy od poniedziałku do czwartku (zamówienia złożone od czwartku po godz. 14.00 wysłane zostaną w najbliższy poniedziałek)

Dostawa zamówień na terenie UE: 135,00 zł - paczka do 10,00 kg, 165,00 zł - paczka od 10,01-30,00 kg Zamówienia z dostawą na teren UE wysyłamy od poniedziałku do środy (zamówienia złożone od środy po godz. 14.00 wysłane zostaną w najbliższy poniedziałek)
 
Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 
1. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, bez podania przyczyny w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od daty odbioru towaru jest gwarantowane przez Ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z dnia 24.06.2014 r., poz. 827). Polega ono na złożeniu przez Kupującego stosownego oświadczenia woli w wyżej wymienionym terminie a następnie na wysłaniu towaru na własny koszt w terminie do 14 dni od dnia odbioru towaru.
2. Oświadczenie Woli można złożyć w formie Własnej Treści lub poprzez wzór formularza dostępny w treści Regulaminu, w dowolnie wybranej formie:
    - przesyłając napisane Oświadczenie Woli lub wypełniony i podpisany formularz na adres biuro@marcusgraf.pl  
    - przesyłając napisane Oświadczenie Woli lub wypełniony i podpisany formularz listownie na adres:
      P.W. Marcus-Graf, ul. Brzeska 20, 03-737 Warszawa
    - składając napisane Oswiadczenie Woli lub wypełniony i podpisany formularz bezpośrednio w sklepie
      stacjonarnym pod adresem: P.W. Marcus-Graf, ul. Brzeska 20, 03-737 Warszawa
3. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w wypadkach:
    - świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 (Dz. U. z dnia 31 marca 2000 r.)
    - dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz z zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Kupującego ich oryginalnego opakowania i zabezpieczenia
    - umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym
    - świadczeń o właściwościach określonych przez Kupującego w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą
    - świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu
    - dostarczania prasy
    - usług w zakresie gier hazardowych
    - dostarczaniu materiałów i wyrobów pirotechnicznych oraz wybuchowych
    - dostarczaniu odczynników i substancji chemicznych
    - dostarczaniu gazów obronnych i innych wyrobów w opakowaniach pod ciśnieniem typy „spray”
    - dostarczaniu treści elektronicznych
4. Z chwilą zwrotu towaru do Sprzedającego w sytuacji odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa Sprzedawca zwraca Kupującemu:
   - koszty zakupionego towaru
   - koszty dostawy jedynie do wartości najtańszego środka transportu przez siebie oferowanego.
5. Odstąpienie od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa jest ważne, nawet jeżeli produkt, który zostanie zwrócony Sprzedawcy, będzie uszkodzony przed Kupującego lub będą na nim widoczne inne ślady użytkowania, które powstały w trakcie zwykłego poza dozwolonym, zwykłym zarządem. W takim przypadku Sprzedawcy przysługiwać będzie odszkodowanie. W zakresie zwykłego zarządu mieści się rozpakowanie zamówionego towaru celem zapoznania się z zawartością zamówienia, jak również przymierzenie lub w inny sposób przetestowanie jego funkcjonalności. Nie powoduje to zmiany stanu zakupionego towaru, a towar po ponownym zapakowaniu nadaje się do dalszej sprzedaży. 
6. Czynności przekraczające zwykły zarząd oznaczają czynności sprawdzania funkcjonalności zakupionego towaru, w trakcie których towar zostanie uszkodzony (np. podrze się ubranie, pęknie zabawka zakupiona dziecku) – wtedy dochodzi do zmiany stanu rzeczy. W powyższej sytuacji Sprzedawca będzie żądał rekompensaty za spowodowanie   uszkodzenia towaru w formie potrącenie proporcjonalnych kosztów przy zwrocie Kupującemu wpłaconych przez niego wcześniej pieniędzy.
 
Reklamacje konsumenckie:
 
1. Reklamację można złożyć poprzez wzór formularza dostępny w treści Regulaminu, w dowolnie wybranej formie:
    - przesyłając wypełniony i podpisany formularz na adres: biuro@marcusgraf.pl  
    - przesyłając wypełniony i podpisany formularz listownie na adres:
      P.W. Marcus-Graf, ul. Brzeska 20, 03-737 Warszawa
    - składając wypełniony i podpisany formularz bezpośrednio w sklepie stacjonarnym pod adresem: 
      P.W. Marcus-Graf, ul. Brzeska 20, 03-737 Warszawa
2. Reklamacje będą rozpatrywane wedle kolejności ich wpływu, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od ich otrzymania przez Sprzedającego.
3. Po rozpatrzeniu reklamacji Kupującego, Sprzedawca poinformuje osobę wnoszącą reklamację o sposobie jej rozstrzygnięcia. Informacja zostanie przesłana w formie, w jakiej została złożona reklamacja zgodnie z pkt. 1 niniejszego paragrafu na adres podany w reklamacji.
4. Okresy zgłaszania reklamacji:
  1 rok - okres szczególnej ochrony towaru sprzedanego Kupującemu liczony od momentu jego wydania. Jeżeli w tym okresie zostanie stwierdzona wada, przyjmuje się, że istniała w chwili przekazania rzeczy.
  1 rok - termin liczony od momentu zauważenia wady, w którym należy zgłosić Sprzedawcy reklamację z tytułu rękojmi i określić swoje żądania.
  2 lata - okres trwania odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi, liczony od dnia wydania towaru.
 
Reklamacja z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z warunkami umowy
 
Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 1 roku od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, Sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy Kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć.
 
Kupujący w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 12 miesięcy na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Kupujący ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Do Państwa żądania ustosunkujemy się w ciągu 14 dni.

Reklamacja z tytułu uszkodzeń lub braków powstałych w transporcie
 
W razie przesłania rzeczy sprzedanej na miejsce przeznaczenia za pośrednictwem przewoźnika, Kupujący obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzą Państwo, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie rzeczy, Kupujący jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. Jeżeli przed wydaniem przesyłki okaże się, że doznała ona ubytku lub uszkodzenia, przewoźnik na żądanie Kupującego, ma obowiązek ustalić niezwłocznie, protokolarnie, stan przesyłki oraz okoliczności powstania szkody. Jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniony zostanie ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Kupujący może  wezwać przewoźnika w celu ustalenia stanu przesyłki. Należy to zrobić niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.
 
Zgodnie z Prawem Przewozowym (Art. 74, 76) przyjęcie przesyłki przez Kupującego (lub osobę przez niego upoważnioną) bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia, chyba że:
1) szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki przez Kupującego (lub osobę przez niego upoważnioną)
2) zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika
3) ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika
4) szkodę nie dającą się z zewnątrz zauważyć Kupujący (lub osoba przez niego upoważniona) stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem
 
Zagubienie przesyłki
 
W sytuacji zaginięcia przesyłki i otrzymania stosownej informacji od Kupującego, Sprzedawca kontaktuje się z Kupującym w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki towaru lub anulowania zamówienia i zwrotu gotówki.

Reklamacja towaru w czasie objętym gwarancją
 
Wszystkie towary dostępne w sklepie objęte są, od daty zakupu, gwarancją (zależnie od dystrybutora / producenta):
- 12 miesięcy przy zakupie towaru na instytucję / firmę
- 24 miesiące przy zakupie konsumenckim
 
Sprzedawca  udziela Kupującemu gwarancji na sprawne działanie towaru wyszczególnionego na dokumencie sprzedaży. Okres gwarancji  liczy się od daty zakupu towaru. Towar posiadający gwarancję producenta / dystrybutora nie podlega warunkom gwarancyjnym Sprzedającego i powinien być serwisowany wyłącznie we wskazanych, na gwarancji, punktach serwisowych.

W przypadku reklamacji / stwierdzenia wady dostarczonego towaru, awarii, itp. towar należy dostarczyć do Sprzedającego na adres: P.W. Marcus-Graf, ul. Brzeska 13, 03-739 Warszawa. Towar przysyłany na koszt Sprzedającego nie będzie odbierany przez Sprzedającego.
 
Warunki dostarczania przesyłek reklamacyjnych do serwisu
 
1. Obowiązek dostarczenia reklamowanego towaru do serwisu spoczywa na Kupującym
2. W przesyłce koniecznie znaleźć się musi: opis uszkodzenia, kopia dowodu zakupu (paragonu, faktury, wyciągu z konta bankowego lub karty płatniczej / kredytowej potwierdzającego dokonanie transakcji) i oryginał karty gwarancyjnej (jeżeli został wydany do produktu) z datą sprzedaży oraz pieczątką sprzedawcy, dokładny adres Klienta oraz numer telefonu kontaktowego
3. Przesyłka powinna być odpowiednio zabezpieczona na czas transportu (wysyłki). Nie odpowiadamy za uszkodzenia towaru powstałe na skutek nieodpowiedniego zabezpieczenia towaru na czas transportu
4. W przypadku braku opisu usterki towar nie będzie przekazywany do serwisu
5. W przypadku braku wydanej i ważnej karty gwarancyjnej lub kopii dowodu zakupu towar zostanie naprawiony odpłatnie
6. Przesyłki wysyłane na koszt Sprzedającego nie będą odbierane
7. Produkt sprawny technicznie przysłany do serwisu w celu naprawy (jako niesprawny) zostaje odesłany na koszt Kupującego z doliczeniem kosztów przeglądu i przesyłki
8. Przy uzasadnionej reklamacji towar po naprawie gwarancyjnej wysyłany jest na koszt Sprzedającego
 
Warunki gwarancji
 
1. W przypadku posługiwania się sprzętem niezgodnie z jego przeznaczeniem i opisem w instrukcji, Sprzedający nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody, obrażenia, uszkodzenia sprzętu lub obrażenia Klienta lub osób użytkujących zakupiony towar. Tym samym wszelkie pretensje, prawa czy roszczenia reklamacyjne natychmiast wygasają.
2. Wady lub uszkodzenia sprzętu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie do 30 dni od dostarczenia sprzętu do serwisu gwarancyjnego
3. Kupujący przy odbiorze sprzętu zobowiązany jest sprawdzić jego kompletny stan, działanie itp.
4. Adres serwisu gwarancyjnego znajduje się na karcie gwarancyjnej
5. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania naprawy liczony od dnia dostarczenia sprzętu do punktu napraw do dnia wyznaczonego terminu jej wykonania
6. Kupującemu przysługuje prawo wymiany sprzętu na nowy lub zwrot gotówki w przypadku, gdy w okresie gwarancji nastąpi konieczność dokonania 3 napraw (tych samych uszkodzeń) a sprzęt nadal wykazuje wady uniemożliwiające eksploatację zgodną z przeznaczeniem
7. Pojęcie naprawa nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do wykonania których zobowiązany jest Kupujący we własnym zakresie
8. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia sprzętu powstałe na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, przechowywania, konserwacji, transportu, samowolnego naprawiania lub przeróbek urządzenia / produktu oraz dodatkowo wszelkie uszkodzenia mechaniczne
9. Powyższe przyczyny oraz dokonanie naprawy przez osoby nieuprawnione mogą spowodować utratę gwarancji.
10. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z działania siły wyższej jak zjawiska atmosferyczne, powodzie, pożary itp.
11. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową
 
Ochrona Danych Osobowych
 
1. Administratorem danych osobowych Kupujących w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883) o ochronie danych osobowych odnośnie do danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca: P.W. Marcus-Graf, ul. Brzeska 20 / 4a z siedzibą w Warszawie. Dane przetwarzane są w celu świadczenia usług, dostawy towarów, wystawiania dokumentów sprzedaży, wyjaśnienia okoliczności ewentualnego korzystania z Usług niezgodnie z regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do świadczenia Usług. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) Kupujący ma prawo do dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, wniesienia, w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych ze względu na jej szczególną sytuację oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w przypadkach, wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5, gdy administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania jej danych osobowych innemu administratorowi danych
3. Sprzedawca informuje, że dane osobowe Kupującego nie są udostępniane osobom trzecim, z wyjątkiem Podmiotów współpracujących ze Sprzedawcą w zakresie realizacji dostaw zamówień
4.  Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych oraz przesyłanie informacji handlowej może być cofnięta poprzez przesłanie odpowiedniej wiadomości na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@marcusgraf.pl
5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Kupującego nieprawdziwych lub błędnych danych, jeśli mimo dołożenia przez Sprzedawcę należytej staranności nie będzie możliwe nawiązanie kontaktu z Kupującym
 
Postanowienia końcowe
 
1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 27 sierpnia 2019 roku.
2. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania o wszelkich zmianach adresów do doręczeń i adresów poczty elektronicznej pod rygorem uznania doręczenia na ostatni znany adres za skuteczne.
3. W granicach wyznaczonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, nieważność któregokolwiek z postanowień Regulaminu pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy:
- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny
- ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
- ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
- ustawy z dnia 31 marca 2000 r. odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
- ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)
5. Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a gdyby porozumienie takie nie było możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd wskazany przez Pozywającego
6. Kupujący może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Kupujący może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL Kopię skargi prosimy wysyłać na adres: biuro@marcusgraf.pl

Szczegółowe informacje o Platformie Internetowej ODR znajdują się na stronie UOKiK: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php#faq2976

 
 

Przejdź do strony głównej
Nasze hity
Producenci
Newsletter

Prześlij nam swój adres e-mail, a my powiadomimy Cię o nowych produktach, najlepszych cenach, promocjach i wyprzedażach.

 
Reklama
  • Poduszkowce
  • Strefa 51
  • Urządzenia rekreacyjne
  • UNTEN
  • Moskilex
Statystyka
  • Aktualnie klientów na stronie: 24
  • Sklep odwiedziło: 8270166 klientów
Sklep internetowy shopGold
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
Nie pokazuj więcej tego komunikatu
Sklep przeznaczony jest wyłącznie dla osób dorosłych !
1. Na tej witrynie znajdują się produkty, które zakupić mogą wyłącznie osoby pełnoletnie.

2. Jeżeli jesteś osobą niepełnoletnią - zapraszamy wyłącznie do oglądania.
Wejdź do sklepuZrezygnuj
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZGADZAM SIĘ